Την τεχνολογία στην υπηρεσία των μεταφορών και της διασυνδεδεμένης κινητικότητας θέτει η Ευρώπη, υλοποιώντας τόσο το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, όσο και τη δέσμευση για καλύτερη συνδεσιμότητα στην Ε.Ε με επενδύσεις που φτάνουν τα 2,7 δισ. ευρώ σε 152 βασικά έργα μεταφορών.

Τα επιλεγέντα έργα αναμένεται να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών, στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στη βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων, στην εγκατάσταση σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Με τις εν λόγω επενδύσεις όχι μόνο θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο μεταφορών της Ευρώπης, αλλά θα τονωθεί, επίσης, η οικονομική δραστηριότητα και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Φέτος, από τα – συνολικά – 2,7 δισ., η Επιτροπή διαθέτει 1,8 δισ. στα 15 κράτη – μέλη, που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, ώστε να γεφυρώσουν κενά στις υποδομές τους. Για την Ελλάδα, επιλέχθηκαν 7 προτάσεις για χρηματοδότηση (σε σύνολο 11 επιλέξιμων προτάσεων) με συνολική χρηματοδότηση ύψους 61 εκατ. ευρώ.

Τα επιλεγμένα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, στρατηγικά τμήματα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (το «κεντρικό δίκτυο»), προκειμένου να εξασφαλιστούν η υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία και o αντίκτυπος για την Ε.Ε. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την κατασκευή του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (1,8 δισ. ευρώ), την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αναβάθμιση των οδικών μεταφορών και την ανάπτυξη «ευφυών» συστημάτων μεταφορών (359,2 εκατ. ευρώ), καθώς και για την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) (311,3 εκατ. ευρώ).

Όλα τα έργα επελέγησαν για χρηματοδότηση με ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, που προκηρύχθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2016. Συνολικά, παραλήφθηκαν 349 αιτήσεις συνολικού ύψους χρηματοδότησης σχεδόν €7,5 δις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν, επομένως, σε θέση να επιλέξει τα καλύτερα έργα και ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει ισόρροπη κατανομή από γεωγραφική άποψη και στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, με ποσοστό συγχρηματοδότησης από 10% έως 50% του επιλέξιμου κόστους των έργων, ανάλογα με το είδος του και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων (έως 85% από το κονδύλι συνοχής).

Επόμενα Βήματα

Για τη συνέχεια τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. πρέπει να εγκρίνουν επίσημα την απόφαση της προτεινόμενης χρηματοδότησης στη συνεδρίασή τους στις 6 Ιουλίου 2017. Η επίσημη απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να ληφθεί στα τέλη Ιουλίου του 2017. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) της Επιτροπής θα προετοιμάσει στη συνέχεια και θα υπογράψει συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους των επιμέρους έργων το 2ο εξάμηνο του 2017.

Να σημειωθεί ότι, από το 2014, έχουν προκηρυχθεί τρία κύματα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (το 2014, το 2015 και το 2016). Μέχρι σήμερα, μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων το 2014 και το 2015, έχουν υπογραφεί συμφωνίες επιχορήγησης για 452 έργα. Για τα έργα αυτά χορηγείται, επί του παρόντος, συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΔΣΕ, συνολικού ύψους €18,7 δις. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016 θα βοηθήσει να φθάσει στο 92% ο συνολικός προϋπολογισμός ΔΣΕ για τις μεταφορές, με συνολικές επενδύσεις ύψους €41,6 δις στην οικονομία της Ε.Ε.

Πηγή : http://www.insider.gr/epiheiriseis/tehnologia/53682/pano-apo-25-dis-ependyei-eyropi-se-exypnes-metafores

Share: