Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες .Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, λογισμικό ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των σχετικών με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρόχων μας και προστατεύεται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την κατάρτιση (δηλαδή την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το λογισμικό, που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή που έχετε κατεβάσει στο κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και αυτό των τρίτων παρόχων λογισμικού μας, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα και προστατεύονται διεθνώς από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με την παρούσα συμφωνία, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. Η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και περιεχομένου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και ανήκει ή χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από εμάς ή τους Παρόχους μας, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Γερμανία. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη.

Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

Προσωπικός λογαριασμός

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) της FindGR.de είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο δίχως εξουσιοδότηση.

Η FindGR.de διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία των μελών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Πώς κάνετε την καταχώρησή σας;

Το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την κατηγορία Καταχώρηση επιχείρησης και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Η διαδικασία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ απλή και πάντα μπορείτε να βασίζεστε πάνω μας για όποια υποστήριξη ή καθοδήγηση χρειαστείτε.

Δημιουργία διαδικτυακού προφίλ

Το FindGR σας προσφέρει τη δυνατότητα και τον χώρο να δημιουργήσετε το δικό σας διαδικτυακό προφίλ. Αυτό είναι μια ξεχωριστή σελίδα, αφιερωμένη σε σας, που περιέχει όλα τα στοιχεία σας:

 1. Την επωνυμία και τις υπηρεσίες σας.

 2. Το τηλέφωνο και την περιοχή, την δραστηριότητά σας.

 3. Σύνδεσμο για την ιστοσελίδα σας

 4. Όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Το προφίλ σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό του κάθε φορά που συνδέεστε με το password που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή σας. Μπορείτε έτσι να ανανεώνετε τα στοιχεία σας, να προσθέτετε φωτογραφίες και βίντεο, να παρουσιάζετε στον πελάτη εξελίξεις ή προσφορές της επιχείρησής σας.

Δυνατότητα διαφήμισης μέσω του FindGR

Αν θέλετε ο πελάτης να βλέπει την επιχείρησή σας προτού καν ολοκληρώσει την αναζήτησή του, μπορείτε να προχωρήσετε σε ενοικίαση διαφημιστικού χώρου (προβολή banner). Μπορείτε επίσης να ξεχωρίζετε από τα υπόλοιπα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, αγοράζοντας ειδικά προνόμια. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μάθετε επικοινωνόντας μαζί μας.

Το findGR.de δεν φέρνει καμία ευθύνη εάν σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται ίσως σε κάποιες συσκευές κινητής ή tablets ή ipad να υπάρχει ασυμβατότητα της διαφημιστικής σας καμπάνιας.

«ΔΕΣΜΟΙ» (backlinks) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η «Εταιρεία» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η «Εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

«ΔΕΣΜΟΙ» (links) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.findgr.de

“Δεσμοί” προς την «Ιστοσελίδα» επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι “δεσμοί” αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Χάρτες Google Maps

Το stigmap.gr χρησιμοποεί για τις ανάγκες του, χάρτες από το Google Maps. Η χρήση γίνεται έτσι ώστε να εμφανίζονται τα καταχωρημένα σημεία ενδιαφέροντος και οι οδοί στο χάρτη καθώς επίσης να πραγματοποιούν οι χρήστες αναζήτηση οδών και διαδρομών. Οι χάρτες χρησιμοποιούνται όπως ακριβώς παρέχονται από το πάροχο (Google maps) και δεν ευθύνεται το stigmap.gr για πιθανά λάθη σε ονομασίες π.χ. χωρών, πόλεων, οδών , αφού δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές σε αυτούς.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας FindGR υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει-καταγγείλει στην διαχείριση με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκρονική διεύθυνση info@findgr.de . Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και της εταιρίας FindGR από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας , προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (News letters)

12.1. Η αποδοχή των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της «Εταιρείας» χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών.

12.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της «Εταιρείας» και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τον ειδικό κωδικό διαγραφής στη ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής News-Letters της «Ιστοσελίδας».

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Γερμανικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ενημέρωση για καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Μετά το login και την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων για την δημιουργία προσωπικού προφίλ ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί την στατική η δυναμική διαφήμιση της εταιρείας του , τα στοιχεία θα επεξεργάζονται από το Findgr και εντός 24 h Θα δημοσιεύονται και ταυτόχρονα θα γίνεται η τιμολόγηση και η αποστολή του παραστατικού.

 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. για καταχωρήσεις επιχειρήσεων από την Γερμανία + 19% , για συναλλαγές και καταχωρήσεις από Ελλάδα ή από άλλη χώρα εντός ευρωπαϊκής ένωσης δεν χρεώνεται ΦΠΑ πρόκειται για ενδοκοινοτική συναλλαγή αρκεί ο επαγγελματίας να έχει εντάξει επιχείρηση του στο σύστημα Vies.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • 1 – Ανάθεση της σύμβασης

(1) Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Σταύρου Καλλή, κάτοχος Webdesign, Ulmerstr. 2, 71229 Leonberg και του πελάτη.

(2) Η Webdesign συνάπτει συμβάσεις μόνο με επιχειρηματίες (§ 14 BGB), όχι με τους καταναλωτές (§ 13 BGB). Οι επιχειρηματίες, με την έννοια της § 14 BGB είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μία έχουσα δικαιοπρακτική ικανότητα  προσωπική εταιρεία, οι οποίοι συνάπτουν με δικαιοπραξία εμπορικές ή μη μισθωτή δραστηριότητα. Οι καταναλωτές με την έννοια της § 13 BGB είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε συναλλαγή, για σκοπό που δεν είναι ούτε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα ούτε μπορεί να αποδοθεί στις εμπορικές του δραστηριότητες.

 • 2 – Έγγραφα

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό ιστοσελίδων προκειμένου να παρέχει τα αναγκαία έγγραφα (φωτογραφία, φυλλάδια, κλπ)  σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εν λόγω έγγραφα ή αρχεία παραμένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας του πελάτη στην κατοχή της webdesign. Η εταιρία κάνει ωστόσο χρήση του δικαιώματος της κατακράτησης εωσότου κοπεί πλήρως το τιμολόγιο. Τα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της παραγγελίας νέα έγγραφα, στοιχεία, όπως φωτογραφίες, ηλεκτρονικά στοιχεία και πληροφορίες καθώς και η καταχώρηση παραγγελίας του πελάτη παραμένουν στην κατοχή της webdesign. Αυτά τα έγγραφα παραμένουν στην κατοχή της webdesign.

 • 3 – Δυνατότητα εκχώρησης

Η Webdesign είναι εξουσιοδοτημένη, τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια σε τρίτους να τα εκποιεί, όπου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή δημοσίευση. Επίσης είναι στο χέρι της webdesign, να αλλάξει ενδεχομένως το Internet-Domain, όπου θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει η ίδια άνεση και η ίδια αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.

 • 4 – Απόρριψη των παραγγελιών

Η Webdesign προσφέρει τις υπηρεσίες της μόνο στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που προκύψει μετά το κλείσιμο του συμβολαίου, ότι το πλήρες κείμενο ή μεμονωμένα αποσπάσματα ή φωτογραφίες ή άλλο περιεχόμενο παραβιάζουν το νόμο, δεν δικαιούται η webdesign να δημοσιεύσει μεμονωμένα κείμενα, αποσπάσματα κειμένου ή φωτογραφίες. Η webdesign δεν υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία, σε περίπτωση που όλο το περιεχόμενο είναι ενάντια στο δίκαιο. Σε περίπτωση μερικής εκπλήρωσης της σύμβασης, θα απαιτείται από τον πελάτη η εν μέρη πληρωμή του λογαριασμού. Η μείωση του ποσού τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει το 50%. Μόνο με την πλήρη απόρριψη της σύμβασης από πλευράς της webdesign δεν οφείλεται και η συμφωνηθείσα τιμή  από τον πελάτη.

 • 5 – Εκτέλεση παραγγελίας

Η Webdesign θα προβεί στην μετατροπή και δημοσίευση των παραγγελιών που υποβλήθηκαν. Τα αναγκαία για την εκπλήρωση της παραγγελίας στοιχεία των πελατών θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά με την αποθήκευση των στοιχείων και πληροφοριών του. Αφού λοιπόν γίνει η καταχώρηση, θα σταλεί στον πελάτη ένα έγγραφο. Μέσα σε αυτό το έγγραφο θα βρίσκεται και ο λογαριασμός της webdesign. Επιπλέον, δημοσιεύεται η καταχώρηση τη συμφωνηθείσα περίοδο με την απεσταλμένη προς τον πελάτη μορφή. Ο πελάτης έχει αποδεχθεί την εγγραφή μαζί με το περιεχόμενο που αποστάλθηκε σε αυτόν, εάν μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου και του δειγματικού εγγράφου δεν αποστείλει τις αλλαγές της webdesign που επιθυμεί. Αιτήματα για αλλαγή τηλεφώνου  πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως χωρίς καθυστέρηση στην webdesign.

§6 – Ευθύνη για το περιεχόμενο της καταχώρησης

Για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων είναι υπεύθυνος μόνο ο πελάτης. Υποχρεούται, να διευκρινίσει τη νομιμότητα των καταχωρήσεών του πριν από την έκδοση της εντολής και να εξηγήσει της webdesign, ότι δεν υπάρχουν νομικές αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο της καταχώρησης. Η webdesign δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τη νομιμότητα.

§7 Εγγύηση

Η webdesign ευθύνεται μόνο για ζημίες, τις οποίες προξένησαν εξαιτίας της συμπεριφοράς τους. Σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται η ευθύνη κατ ‘ανώτατο όριο στην συμφωνηθείσα  καθαρή τιμή. Η webdesign δεν φέρει καμία ευθύνη για την 100% κάλυψη όλων των προγραμμάτων περιήγησης. Η δημοσιευμένη καταχώριση δύναται να διαμορφωθεί σε κάθε υπολογιστή διαφορετικά. Αυτό δεν οφείλεται στη webdesign. Για διακοπές και παρεμβολές στην έκδοση των δεδομένων ευθύνεται η webdesign μόνο σε περίπτωση που για τις διακοπές και τις παρεμβολές ευθύνεται αποκλειστικά η webdesign. Σε κάθε περίπτωση, το όριο ευθύνης αποτελεί την συμφωνηθείσα καθαρή τιμή.

 • 8 Πληρωμή

Ο πελάτης υποχρεούται, να πληρώσει μέσω paypal ή SEPA- χρεωστικής το απεσταλμένο τιμολόγιο εντός της προθεσμίας πληρωμής που του έχει χορηγηθεί χωρίς έκπτωση. Το συνολικό πληρωτέο ποσό εγγραφής   οφείλεται πάντα από την αρχή της συμφωνηθείσας τρέχουσας περιόδου εγγραφής. Αποκλίνουσες συμφωνίες πληρωμής οφείλουν να είναι γραπτές. Οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο λογαριασμό του πελάτη της webdesign. Η πλήρης πληρωμή του τιμολογίου οφείλεται, ανεξάρτητα από τις τροποποιήσεις που ζητούνται από τον πελάτη. Η webdesign έχει το δικαίωμα, να καθυστερήσει την τελική έκβαση της καταχώρησης εωσότου πληρωθεί ολόκληρο το ωφελούμενο ποσό.

§9  Απαιτήσεις αστικής ευθύνης

Η webdesign δεν είναι διαμεσολαβητής ανάμεσα στον τωρινό χρήστη και στον πελάτη. Για αυτό το λόγο υποχρεούται ο πελάτης, να απαλλάσσει την από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων και σε κάθε περίπτωση να μην προκαλέσει καμία ζημία.

 • 10 Λήξη και ανανέωση της σύμβασης

Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες και αρχίζει με τη σύναψη της σύμβασης.

§11  Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι καθαρές τιμές. Στον πελάτη χρεώνεται επιπλέον ο ΦΠΑ του ισχύοντος συντελεστή (σήμερα 19%).

 • 12 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι υπηρεσίες, τις οποίες η webdesign παρέχει και αναγράφονται στο συμβόλαιο, διέπονται αποκλειστικά από το γερμανικό δίκαιο. Υπό  την δικαιοδοσία 71229 Leonberg.

§13  Χωριστή ρήτρα

Σε περίπτωση που κάποιος όρος του συμβολαίου καθίσταται αναποτελεσματικός ή σε περίπτωση που το συμβόλαιο περιέχει κάποιο κενό, το οποίο χρειάζεται να συμπληρωθεί, αυτό τότε δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Στο σημείο της άκυρης διάταξης ή του κενού εμφανίζεται μία στα πλαίσια του οικονομικού σκοπού ρύθμιση, η οποία θα είχε συμφωνηθεί από τα μέρη, αν γνώριζαν την ακυρότητα της διάταξης.

Συμβουλή:

Από το νόμο δεν προκύπτει ούτε το δικαίωμα υπαναχώρησης, καταγγελίας ή ακύρωσης. Τα συμβόλαια μαζί σας θα κλείνονται με την ιδιότητα εμπορικής λειτουργίας / επιχειρηματία / αυτοαπασχολούμενου και όχι ως καταναλωτή i.S.d. § 13 BGB.