fbpx

Γερμανία: Ποιος λαμβάνει επίδομα τέκνου (Kindergeld);

Γερμανία: Ποιος λαμβάνει επίδομα τέκνου (Kindergeld);

Επίδομα τέκνου (Kindergeld) λαμβάνουν κατά κανόνα Γερμανοί υπήκοοι, οι οποίοι έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στη Γερμανία.

Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europäische Union) που κατοικούν στη Γερμανία και έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας καθώς και υπήκοοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Europäischer Wirtschaftsraum), των οποίων το νομικό καθεστώς έχει ρυθμιστεί από το νόμο για τη γενική ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern), (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία*, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία και Κύπρος) και υπήκοοι της Ελβετίας μπορούν να λάβουν επίδομα τέκνου (Kindergeld) ανεξάρτητα από το αν είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας (Niederlassungserlaubnis) ή άδειας διαμονής (Aufenthaltserlaubnis).

Προϋπόθεση για το δικαίωμα χορήγησης επιδόματος τέκνου (Kindergeld) είναι, να αναγνωριστεί ο δικαιούχος από τον αριθμό φορολογικού μητρώου που του έχει αποδοθεί. Το Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse) αναζητά αυτόν τον αριθμό αυτεπάγγελτα ή τον ζητά από τον Δικαιούχο.

2. Για ποια τέκνα μπορούμε να λάβουμε επίδομα τέκνου (Kindergeld);

Το επίδομα τέκνου (Kindergeld) καταβάλλεται για τέκνα – ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους –, που έχουν στη Γερμανία την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις που τα τέκνα ζουν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europäische Union) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Europäischer Wirtschaftsraum) ή στην Ελβετία.

Λαμβάνονται υπόψη:

  Τα τέκνα που έχουν στον πρώτο βαθμό συγγένεια με τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων θετών τέκνων,

  Τα τέκνα του συζύγου (θετά τέκνα), τέκνα του καταχωρημένου συντρόφου του βίου και εγγόνια, τα οποία ο αιτών δέχτηκε στο νοικοκυριό του,

3. Ποιες πρόσθετες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τέκνα άνω των 18 ετών;

Για ένα τέκνο άνω των 18 ετών μπορεί μέχρι την συμπλήρωση του 25του έτους της ηλικίας, να συνεχιστεί η καταβολή επιδόματος τέκνου (Kindergeld), για όσο διάστημα βρίσκεται σε μια επαγγελματική κατάρτιση. Με αυτό εννοείται η κατάρτιση για μελλοντικό επάγγελμα.

Στην κατάρτιση για ένα επάγγελμα ανήκουν και η επίσκεψη σχολών γενικής εκπαίδευσης, η επιχειρησιακή κατάρτιση, μία δευτεροβάθμια κατάρτιση καθώς και η κατάρτιση και για άλλο επάγγελμα. Η καταβολή του επιδόματος τέκνου (Kindergeld) λήγει το αργότερο με τη λήξη του σχολικού έτους ή για τέκνα που βρίσκονται σε επιχειρησιακή κατάρτιση ή σε φοίτηση, λήγει τον μήνα, κατά τον οποίο το τέκνο ενημερώθηκε επίσημα και εγγράφως για το συνολικό αποτέλεσμα των τελικών εξετάσεων, ακόμα και αν η σύμβαση κατάρτισης είχε συναφθεί για μεγαλύτερο διάστημα ή το τέκνο παραμένει εγγεγραμμένο, στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τις τελικές εξετάσεις.

4. Πόσο είναι το επίδομα τέκνου (Kindergeld);

Επίδομα τέκνου (Kindergeld) καταβάλλεται μηνιαίως ως εξής:


Από τον Ιανουάριο 2018 Από τον Ιούλιο 2019
Για το πρώτο και δεύτερο τέκνο (έκαστο) 194 € 204 €
Για το τρίτο τέκνο 200 € 210 €
Για κάθε επόμενο τέκνο 225 € 235 €

Ποιο τέκνο θεωρείται, σχετικά με έναν δικαιούχο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή επόμενο τέκνο, εξαρτάται από την σειρά των γεννήσεων.

5.Τι θα πρέπει να πράξετε, για να λάβετε το επίδομα τέκνου (Kindergeld);

Το επίδομα τέκνου (Kindergeld) πρέπει να το αιτηθείτε γραπτώς. Η πλήρως συμπληρωμένη αίτηση για καταβολή επιδόματος τέκνου (Kindergeld) πρέπει να υπογράφεται και να αποστέλλεται στο Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse) μέσω ταχυδρομείου ή φαξ. Προφορικές αιτήσεις (π.χ. μέσω τηλεφώνου) ή αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω e-mail δεν γίνονται δεκτές. Παρακαλείσθε να επισυνάψετε ένα «Έντυπο τέκνου» (Anlage Kind) για κάθε τέκνο, για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για καταβολή επιδόματος τέκνου.

Παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτηση για χορήγηση επιδόματος τέκνου (Kindergeld) στο αρμόδιο για εσάς Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse). Αυτό είναι, κατά κύριο λόγο, το Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse), στην περιοχή του οποίου κατοικείτε ή έχετε τη συνήθη διαμονή σας.

6. Ποια αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε;

Για τέκνα άνω των 18 έτων, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
 Για ένα τέκνο που βρίσκεται στη σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση ή στη φοίτηση, παρακαλούμε να προσκομίσετε μία βεβαίωση της σχολής ή της ανώτατης σχολής.

 Για ένα τέκνο στην επιχειρησιακή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να αποδεικνύονται το είδος και η διάρκεια της κατάρτισης.

Για ένα τέκνο με ολοκληρωμένη πρώτη επαγγελματική κατάρτιση, (βλ. αρ. 4.5) απαιτούνται συγκεκριμένα δεδομένα και αποδεικτικά.

7. Μπορεί να γίνει αναδρομική αίτηση επίδομα τέκνου;

Η αναδρομική προθεσμία πληρωμής του επιδόματος τέκνου μειώθηκε από το 2018 στους 6 μήνες (από αρχικά 4 χρόνια). Αυτή η μείωση αφορά μονάχα την προθεσμία πληρωμής (Auszahlungsfrist) και όχι την αξίωση για επίδομα τέκνου (Kindergeldanspruch). Σε περίπτωση που το Οικογενειακό Ταμείο διαπιστώσει, ότι υφίσταται δικαίωμα αξίωσης επιδόματος τέκνου πέραν του διαστήματος των 6 μηνών, τότε τα εκπληρωθεί αναδρομικά μόνο το ποσό για τους περασμένου 6 μήνες ξεκινώντας από το μήνα υποβολής της αίτηση και της εκάστοτε ειδοποίησης που έχει λάβει ο αιτών.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έγγραφο (Ενημερωτικό δελτίο Επίδομα τέκνου (Kindergeld): https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG2-g-MerkblattKindergeld_ba013791.pdf).

Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια στη συμπλήρωση των εγγράφων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Γράφει η Δέσποινα Ζάχου

ορκωτή μεταφράστρια της ελληνικής/γερμανικής γλώσσας από το Πρωτοδικείο της Στουτγάρδης –

Διεύθυνση: Brunnenstrasse 2171409 Schwaikheim

Κινητό: 0176 43 92 42 55

www.uebersetzungen-zachu.de

Email: info@uebersetzungen-zachu.de

Facebook: https://www.facebook.com/despina.zachu.3

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Πέμπτη 09:00 – 12:00 &  14:00 – 17:00 Παρασκευή 09.00 – 12.00 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
Share on whatsapp
Share on WhatsApp
Share on email
Στείλε το email
Share on print
Εκτύπωσέ το

Στον ιστότοπό μας υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τη ζωή της ομογένειας στη Γερμανία. Αυτή η προσπάθεια με τη δική σας συμμετοχή ως «μικροί δημοσιογράφοι», θ’ αποκτήσει νέους ορίζοντες. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για την πόλη σας και τις δράσεις των Ελλήνων εκεί. Να μας διηγηθείτε κάτι που σας συγκίνησε ή σας συγκλόνισε! Να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας ή τα οράματά σας για την ομογένεια και να τα επικοινωνήσετε με τους απανταχού Έλληνες! Έχετε να μας προτείνετε κάτι σημαντικό που αξίζει να σημειωθεί και να σχολιαστεί; Είχατε συμμετάσχει πρόσφατα σε κάποια εκδήλωση; Για οτιδήποτε σας προκάλεσε το ενδιαφέρον, στείλτε τη μαρτυρία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας που θα βρείτε πατώντας εδώ ή στείλτε μας στο mail μας.

Το FindGR αναδημοσιεύει ειδήσεις και χρήσιμα νέα, προσθέτοντας πάντα την πηγή, και εάν αναγράφονται τον συντάκτη, και τον φωτογράφο, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της σελίδας FindGR, επίσης δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.

Σκοπός του FindGR είναι η σωστή ενημέρωση κοινού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

No data
Η Αίτνα “ξυπνάει” και πάλι – Για την ώρα από τον κρατήρα βγαίνει καπνός και περιορισμένη ποσότητα ...
No data
Findgr.de
No data
Ναμίμπια: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο για τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις της Γερμανίας Περίπου ...
No data
Findgr.de
No data
Γερμανία: Υπάλληλος πρατηρίου έκανε σύσταση σε πελάτη για μάσκα και εκείνος τον σκότωσε Ο ύποπτος ...
No data
Findgr.de